1750   1759   1760   1768   1832   1835   1848   1882   1895   1898   1913   1929   1937   1938   1945   1946   1947   1951   1952   1954   1955   1957   1958   1959   1961   1967   1968   1969   1973   1974   1975   1976   1977   1980   1985   1987   1988   1989   1991   1994   1999


Chronologische Gliederung

Jahr

 

1750

Kitab Mogharder: Compendium der voornaamste Javasche Wetten, naauwkeurig getrokken uit het Mahometaansche Wetboek Mogharder, en so veel mogelijk, met het Goddelijke, Natuurlijk en Borger Regt sodanig samen gebracht, dat daarna, ongekrenkt de Javasche gewoontens en gebruikelijkheden, den Samarangschen Landraad over de onmderdaanen van Scomps Landen en Districten Regt en Justitie soude kunnen oefenen, en Crimineele Zaken so wel als de Civiele behandelen


 1759

Kitab von Bone und Goa: Inlandsche Wetten bij de Hoven van Bonie en Goa van aloude Tijden in Gebruik, tot huidigen Dag


1760

Compendium Freijer: Compendium der voornaamste Mahomedaansche wetten en gewoonten nopens erfenissen, huwelijken en echtscheidingen.


1768

Pepakem Cirebon


1832

S 1832-29: Staatsblad van Nederlandsch Indi, voor 1832 te Batavia No. 29 Toepassing van Inlandsche Wetten, inrigtingen en gebruiken. Resolutie van den Gouverneur Generaal in Rade, van den 20sten Juni 1832 No. 7.


1835

S 1835-58.: Uitspraak in civiele actin, voortspruitende uit geschillen, tusschen Javanen onderling.


1848

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHPer = BW - Buku Ke Satu: Tentang Orang


1882

S 1882-152: Ordonnantie van den Gouverneur Generaal, van 2 Juni 1882, tot afkondiging van het Koninklijk besluit van 19 Januari 1882 no. 24, bevattende bepalingen omtrent de samenstelling enz. der priesterraden op Java en Madura.


1895

Staatsblad van Nederlandsch-Indie S 1895-198 Huwelijken en Verstootingen onder Mohammedanen


1898

S 1998-158: Regeling op de Gemengde Huwelijken (i.d.F. von 1931)


1913

S 1913-354: Staatsblad van Nederlandsch Indi S 1913-354 op de buitenwerkingstelling van het besluit in Staatsblad 1828 No. 55, gerenoveerd gedeelte van de bij resolutie der Indische Regeering van 25 Mei 1760 geapprobeerde civiele wetten der Mohammedanen (Compendium Freijer)


1929

S 1929-348: Huwelijken en Verstootingen onder Mohammedanen op Java en Madoera. Herziening van de regeling betreffende huwelijken en verstootingen onder Mohammedanen op Java en Madoera ("Huwelijksordonnantie").


1937

Rantjangan Peraturan Mentjatat Perkawinan Didalam Daftar Burgerlijke Stand

 

1937

S 1882-152. Ordonnantie van den Gouverneur Generaal, van 2 Juni 1882, tot afkondiging van het Koninklijk besluit van 19 Januari 1882 no. 24, bevattende bepalingen omtrent de samenstelling enz. der priesterraden op Java en Madura. (i.d.F. von 1937)

 

1937

S 1937-638: Reglement op de godsdienstige rechtspraak voor een gedeelte van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo


1938

Soerat Perdjandjian Nikah PSII


1945

Piagam Jakarta (i.d.F. vom 22. Juni 1945)

 

1945

Piagam Jakarta (i.d.F. vom 18. August 1945)


1945

Undang-Undang Dasar 1945 (i.d.F. vom 18. August 1945)

 

1945

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1945. Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah dulu.

 

1945

Penetapan Pemerintah 1945 No. 3/S.D.Urusan Agama - bahagian dari Departemen Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan - masuk Departemen Dalam Negeri


1946

Penetapan Pemerintah 1946 No. 1/S.D. Mengadakan Departemen Agama dan Balai Pemuda jang mendjadi bahagian Departemen Sosial

 

1946

Penetapan Pemerintah 1946 No. 5/S.D. Mahkamah Islam Tinggi, bahagian Kementerian Kehakiman dipindahkan ke Kementerian Agama.

 

1946

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk


1947

Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama No. 3/1947, Tanggal 30 April 1947

 

1947

Instruksi Menteri Agama No. 4/1947 tentang kewadjiban-kewadjiban pegawai pentjatat nikah.


1951

Undang-undang Darurat Nr. 1. Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil


1952

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim

 

1952

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim Untuk Luar Jawa - Madura


1954

Undang-Undang Nr. 32/1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang No. 22/1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura


1955

Pernjataan organisasi-organisasi wanita terhadap perkawinan Presiden dengan Nj. Hartini

 

1955

Pernyataan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang berlakunya untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia akan Maklumat Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 April 1947 NO 3/1947


1957

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah di Propinsi Aceh

 

1957

Peraturan Pemerintah No. 45/1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar 'iyah di luar Jawa dan Madura


1958

Usul Initiatief Undang-Undang tentang Perkawinan dari Soemari dkk.

 

1958

Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No.B/1/735. tanggal 18. Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 th. 1957

 

1958

Rentjana Undang-Undang tentang Pernikahan Ummat Islam


1959

Dekrit Presiden tanggal 5. Juli 1959


1961

Keputusan Menteri Agama No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitya Penyempurnaan Rumusan Naskah Rancangan PERPU Pernikahan Ummat Islam

 

1961

Rantjangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam


1967

Rantjangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam


1968

Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan


1969

Rantjangan Undang-Undang tentang Perkawinan Tjampuran


1973

Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan (i.d.F. vom 31. Juli 1973


1974

Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1/1974


1975

Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan


1976

Keputusan Menteri Agama No. 71 Tahun 1976 Tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya


1977

Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

 

1977

Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama

 

1977

Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama


1980

Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 Tentang Penyebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama


1985

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.  07/KMA/1985 dan No. 25 TAHUN 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi


1987

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

 

1987

Rancangan Kompilasi Hukum Islam


1988

Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama


1989

Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama


1991

KHI: Pelaksanaan Wawancara dengan para Responden

 

1991

Daftar Ulama dan Cendikiawan sebagai Responden dalam Rangka Kompilasi Hukum Islam

 

1991

Peserta Lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi

 

1991

Sidang Komisi KHI

 

1991

Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1/1991

 

1991

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 3694/EV/HK.00.3/AZ/91

 

1991

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia


1994

Mahkamah Agung: Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam


1999

Undang-Undang No. 17/1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

 

1999

Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengeolaan Zakat

 

1999

Undang-Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

 

1999

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945