Staatsblad van Nederlandsch Indi, voor 1832 te Batavia, ter Lands Drukkerij.

  (No. 29) Toepassing van Inlandsche Wetten, inrigtingen en gebruiken.

  Resolutie van den Gouverneur Generaal in Rade, van den 20sten Juni 1832 No. 7.

 

 

  Gelezen de missive van den Resident van Samarang, de dato zosten maart jl., no. 9, en van het Hoog Geregtshof, de dato 7den mei jl., no. 148.

  En in aanmerking nemende, dat het gebleken is, dat de woorden, voorkomende bij art. 2, der publikatie van den 13den december 1825 (staatsblad no. 42) waarbij zoo wel aan den Raden van Justitie, in de beoordeeling van zaken in appel, als aan de inlandsche regtbanken, is aanbevolen zieh te gedragen naar de inlandsche wetten, inrigtingen of gebruiken, mits deze wetten niet strydig zyn met de erkende beginselen van billykheid en regtvaardigheid, - niet steeds naar behooren worden geinterpreteerd;

   Zoo is goedgevonden en verstaan:

  Ter wegneming van alle onzekerheid, te verklaren: dat door het hovengemeld artikel, in de gevallen daarbij omschreven, zijn gehandhaafd, alle inlandsche of godsdienstige wetten, inrigtingen of gebruiken, ook dan, wanneer dezelve niet mogten overeenkomen met de positive, hier te lande, voor Europeanen, en daarmede gelijkstaande personen, gemaakte wetbepalingen.

   Extract, enz

    Accordeert met het register der resolutien van den Gouverneur Generaal in Rade.

   De Adjunct secretaris der Indische Regering,

  Van Olpen