1835 No. 58.: Uitspraak in civiele actiŽn, voortspruitende uit geschillen, tusschen Javanen onderling.

 

  Resolutie van den Gouverneur Generaal ad interim in Rade, van den 7den December 1835 no. 6

   

  Gelet, enz.

  Is goedgevonden en verstaan:

  Eerstelijk: Enz.

  Ten tweede: Met ampliatie en explicatie, in zoo ver, van art. 13 van het reglement op de verpligtingen, titels en rangen der regenten op het eiland Java (Staatsblad 1820 no. 22) te verklaren, dat zoo dikwijls tusschen Javanen, onderling, geschillen ontstaan omtrent huwelijkszaken, boedelscheidingen en dergelijke, welke volgens de Mahomedaansche wetten moeten beslist worden, wel de priesters, daaromtrent uitspraak moeten doen, doch dat alle civiele actiŽn, tot uitkeering of betaling, uit die uitspraken voortspruitende, zullen gebragt kunnen worden voor de gewone regtbanken, om daarop, met inachtneming van die uitspraken en om derzelver uitvoering te verzekeren, regt te doen.

  Extract, enz.

 

    Accordeert met het register der resolutien van den Gouverneur Generaal ad interim in Rade.

    De tweede Adjunct Secretaris der Regering,

    P. Jeekel.