S1913 No. 354. COMPENDIUM DER CIVIELE WETTEN EN GEWOONTEN VAN DE MOHAMMEDANEN. WEES- EN BOEDELKAMERS. INSTRUCTIEN.

REGLEMENTEN. HOSPITALEN. Koninklijk besluit van 17 Februari 1913 No. 27, houdende:

 

I. buitenwerkingstelling van het bij "Eerstelijk" van het besluit in Staatsblad 1828 No. 55, gerenoveerd gedeelte van de bij resolutie der Indische Regeering van 25 Mei 1760 geapprobeerde civiele wetten der Mohammedanen,

 

II. goedkeuring op de intrekking bij artikel 3 der ordonnantie in Staatsblad 1911 No. 586 van het bepaalde bij "Ten tweede" van het bovengenoemd besluit in Staatsblad 1828 No. 55

 

No. 27. Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Kolonien van 22 Januari 1913, afdeeling A1, No. 34;

Den Raad van State gehoord (advies van 4 Februari 1913, No. 48);

 

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 12 Februari 1913, afdeeling A1, No. 34;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

I. Buiten werking te stellen het bij "Eerstelijk" van het besluit van den Commissaris-Generaal over Nederlandsch-Indie van 3 Augustus 1828, No. 29 (Indisch Staatsblad N0. 55), gerenoveerd gedeelte van de bij resolutie der Indische Regeering van 25 Mei 1760 geapprobeerde civiele wetten der Mohammedanen.

 

II. Goed te keuren, dat bij artikel 3 der ordonnantie van 30 October 1911 (Indisch Staatsblad No. 586), het bepaalde bij "Ten tweede" van het onder I bedoeld besluit is ingetrokken.

 

Onze Minister van Kolonien is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

 

's Gravenhage, den 17den Februari 1913.

WILHELMINA

 

De Minister van Kolonien,

DE WAAL MALEFIJT.

 

Accordeert met het Origineel,

De Secretaris-Generaal

bij het Departement van Kolonien,

STAAL.

 

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, beveelt de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord, dat deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indie worde geplaatst en dat daarvan, voor zooveel noodig, vertalingen in de Inlandsche en Chineesche talen worden aangeplakt.

 

Gelast verder alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving van het bovenstaand Koninklijk besluit de hand te houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

 

Gedaan te Buitenzorg, den 2den Mei 1913.

IDENBURG.

 

De wd. Algemeene Secretaris,

DE GRAEFF.

 

Uitgegeven den dertienden Mei 1913.

De wd. Algemeene Secretaris,

 

DE GRAEFF.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal van 2 Mei 1913 No. 35).