DAFTAR ULAMA DAN CENDIKIAWAN
SEBAGAI RESPONDEN
DALAM RANGKA KOMPILASI HUKUM ISLAM

   

  I. BANDA ACEH

   

   1. Tgk. H. M. Ali Teufin Raya

   2. Gk. H. M. Yusuf Kruet Lintang

   3. Tgk. H. Abd. Aziz Samalangga

   4. Tgk. H. Daud Zamzami

   5. Prof. H. A. Hasymy

   6. Dr. H. Ismuha, SH

   7. Drs. M. Ja'far Mansur

   8. Drs. H. M. Ali Muhammad

   9. Tgk. M. Nur Mayik

   10. Tgk. Nasruddin Daud

   11. Drs. Said Mahmud AR

   12. H. Syarim Hasyry

   13. Drs. Abd. Fattah Abdullah

   14. Drs. Hasballah A. Latief

   15. Drs. Tgk. H. Sulaiman Jalil

   16. Drs. Zainal Abidin Alawy

   17. Tgk. H. Gazali Amna

   18. DR. H. Muslim Ibrahim

   19. Drs. Abdurrahim Ali

   20. Drs. Tgk. Muchtar Wahab

   

   

  II. MEDAN

   

   1. H. Bahrum Jamil, SH

   2. Drs. H. Makmur Aziz

   3. H. M. Joesoef Syouyb

   4. H. N. D. Pane

   5. K. H. Ahmad Nasution

   6. H. Abdullah Syah, MA.

   7. Drs. H. A. Jalil Muhammad

   8. H. A. Fuad Said

   9. K. H. M. Arifin Isa

   10. H. Umaruddin Syamsuddin

   11. H. M. Hasballah Thaib, MA.

   12. Drs. Haddin Ramud

   13. Drs. A. Karim Saleh

   14. Nikmat Hadi, BA

   15. Drs. Dahrim Sahman Iskandar

   16. K. H. Amaluddin

   17. H. M. Yusuf Ahmad

   18. H. Karimuddin

   19. H. T. Hamzah Mansyur, BA

   

   

  III PADANG

   

   1. Drs. Amir Syarifuddin

   2. Drs. H. Rustam Ibrahim

   3. H. Jalaluddin

   4. H. Baharuddin Buyung

   5. H. Adjhuri Muin

   6. Dra. Isnaniah, SA

   7. H. Zainal Abidin

   8. H. Izzudin Marzuki Lal

   9. H. Ridwan Baihaqei

   10. Ahmad Jalil Dt. Putih

   11. Djasiruddin Haes

   12. B. Dt Rajo Aminullah

   13. K. H. Jalaluddin Hayat

   14. Prof. H. NO. Bafadhal

   15. K. H. Husin Syafi'i, SH

   16. K. H. Joddawi

   17. K. H. Muthalib Amani

   18. H. Jamhur Ahmad

   19. H. Arsyad Yatim

   20. Drs. Alaidin

   

   

  IV. PALEMBANG

   

   1. Ki. H. A. Rasyid Sidik

   2. Drs. M. Sueb Usul

   3. H. M. Isa Sarul, MA

   4. Drs. Hasanuddin

   5. K. H. M. Dani Mahmud

   6. K. H. A. Qori Nuri

   7. Drs. H. Amran Marhamid, MA

   8. Drs. H. A. Djauhari Usman

   9. A. Romson

   10. Ki. Hi. MGS. M. Husain Umry

   11. K. M. Rasyad Ali

   12. Ki. H. A. Rasyid Thalib

   13. Drs. H. Anwar Dusky

   14. H. Ahmad Dumyati Anwar

   15. Ki. H. Harun Ali

   16. Ki. H. Aminuddin Anas

   17. Drs. H. Djamaan Nur

   18. Ki. H. Abu Abdillah

   19. Syekh H. Syamsuddin Surya, LML

   20. Drs. H. Barri Mursyid

   

   

  V. BANDUNG

   

   1. Prof. K. H. Amwar Musaddad

   2. K. H. Ilyas Ruhyat

   3. Drs. H. Hafidz Usman

   4. K. H. Salmon

   5. K. H. Yusuf Goffar

   6. K. H. Hambali Ahmad

   7. K. H. Abdullah Yasin

   8. K. H. Rusyad Nurdin

   9. K. H. R. Totoh Abdul Fatah

   10. K. H. Badri Sanusi

   11. K. H. Yasin

   12. K. H. D. Abdul Qohar

   13. K. H. M. Yahya

   14. Drs. H. Endang Soetari Ad

   15. Drs. H. Djauharuddin AR.

   16. K. H. U. Baluqiah Syakir

   

   

  VI.  SURAKARTA

   

   1. K. H. Ali Maksum

   2. K. H. AR Fahruddin

   3. K. H. Ali Darokah

   4. K. H. Mustholeh

   5. K. H. Sahal Mahfudz

   6. K. H. Hamam Ja'far

   7. K. H. Manshur

   8. K. H. Djamaluddin

   9. K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA.

   10. Drs. H. Djazman

   11. K. H. Syahlan Rosyidi

   12. Drs. H. M. Husain Yusuf

   13. Drs. Achmad Daroji

   14. Abdullah Kelib, SH.

   15. K. H. Asmuni Fatah

   16. Drs. K. H. Slamet Iskandar

   17. K. H. Ibnu Salimi

   18. Dra. Syarifah Mutaram

   

   

  VII.  SURABAYA

   

   1. K. H. Misbah

   2. Letkol. Fachruddin, BA

   3. K. H. Najib Abd. Wahab

   4. K. H. Aziz Masyuri

   5. K. H. Najih Ahyad

   6. K. H. Abdurrahman

   7. K. H. Abd. Halim Muhammad, SH.

   8. Ust. Umar Thalib

   9. Ny. Abidah Mahfudz

   10. Ny. Zakiyah

   11. DR. R Rahmat Djatnika

   12. Abd. Munthalib

   13. H. Abd. Halim

   14. H. Mahfudz Hadi, BA.

   15. H. Chamim Tafsir

   16. H. Djaelani

   17. Jamal Hamidi Ust.

   18. K. H. Musta'in

   

   

  VIII. BANJARMASIN

   

   1. K. H. Badaruddin

   2. K. H. M. Janawi

   3. DR. K. H. Saberan

   4. K. H. Mastur Jahri, MA.

   5. K. H. Usman Abdullah

   6. K. H. Zaini Mansur, MA.

   7. K. H. M Saleh Abdurrahim, Lc

   8. K. H. Mukeri Gawith, MA.

   9. Drs. K. H. Aduani Iskandar

   10. Drs. K. H. Aswadi Syukur, Lc

   11. K. H. Tarmizi Abbas

   12. K. H. M. Iderus Ma'ruf

   13. K. H. Gusti Abdul Muis

   14. K. H. M. As'ad

   15. K. H. Mahfudz

   

   

  IX. UJUNG PANDANG

   

   1. K. H. Muh. Nur

   2. K. H. Muh. Rauf Husain

   3. K. H. S. Ali Ba'du

   4. K. H. Harun Ar Rasyid

   5. Drs. K. H. Umar Syihab

   6. Drs. H. Minhajuddin, MA

   7. Drs. Muhammad Ahmad

   8. K. H. Abd. Djabbar Assiri

   9. K. H. Su'udi Azhar, Lc

   10. K. H. Abd. Rahman Ambo Dalle

   11. K. H. Abd. Mu'in Yusuf

   12. K. H. Muh. Yusuf Hamzah

   13. Drs. H. Abd Muiz Kabry

   14. K. H. A. Arafah Djabbar

   15. K. H. Najamuddin Thahir

   16. K. H. Hasyim

   17. K. H. Huzaifah

   18. K. H. Rafl Sulaiman

   19. K. H. M. Sanusi Baco, Lc

   20. K. H. M. Basri Daud

   

   

  X. MATARAM

   

   1. Abdurrahim, SH

   2. Drs. Muhammad Saleh

   3. Muhali, SH

   4. Tgk. Sakkaki

   5. Ust. Ahmad Usman

   6. K. H. Mukhtar Thoyyib

   7. Tgh. Ibrahim

   8. Tgh. Muhammad Mansur

   9. Tgh. Abd. Harir

   10. Tgh. Mu'az Abd. Halim

   11. Tgh. Zainuddin Abd. Majid

   12. Tgh. Zainal Abidin

   13. Tgh. Abdullah Samad

   14. Ust. H. Arifuddin Adnan

   15. H. Ja'far Salam

   16. K. H. Hafid Adnan

   17. Tgh. Faisal

   18. Drs. Ridwan Abd. Qodir

   19. H. Amin Ismail

   20. H. Salman Faris

   

  Quelle: Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta 1998/1999, S. 155-162.